Wprowadzona na mocy przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów, hierarchia postępowania z odpadami ma postać odwróconej piramidy obejmującej 5 metod postępowania.

Na pierwszym miejscu wymienia działania związane z zapobieganiem powstawania odpadów, następnie przygotowanie do ponownego użycia oraz recykling. Na samym dole preferowanych działań wymienia się inne metody odzysku, w tym właśnie odzysk energii oraz unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie. To ostatnie działania jest najmniej preferowanym kierunkiem zagospodarowania odpadów.

Planowana elektrociepłownia dla ZZO w Marszowie będzie uzupełnieniem systemu gospodarki odpadowej I nie wpłynie negatywnie na wyznaczone cele dla recyklingu. W krajach przetwarzających termicznie odpady zachowuje się wysoki poziom i kulturę recyklingu przy jednoczesnym bliskim zeru poziomie składowania odpadów. Co więcej, termiczne przekształcanie RDF pomaga osiągnąć cel dotyczący składowania, który ma wynieść maksymalnie 10% odpadów w 2035 r. Tymczasem, jak podaje GUS, prawie 40%  (5 217,7 tys. ton) zebranych w Polsce w 2020 r. odpadów komunalnych zostało skierowanych na składowanie.

Recykling to najkorzystniejsza forma odzysku. Trzeba jednak pamiętać, że tworzywa sztuczne można przetwarzać tylko określoną liczbę razy, do 2 – 3 razy, zresztą tak jak makulaturę, którą powtórnie wykorzystać można 5 do 6 razy. Nie wszystko też nadaje się do ponownego wykorzystania, wiele opakowań nie można przetworzyć z uwagi na ich złożony skład.

Termiczne przekształcanie odpadów metodą odzysku nie ma więc na celu zastąpienia recyklingu, ale stanowi jego uzupełnienie, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.