ELEKTROCIEPŁOWNIA DOMKNIE LOKALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Rosnące koszty gospodarki odpadowej są jednym z największych problemów większości gmin w Polsce. Najbardziej odczuwają je mieszkańcy, którzy muszą płacić coraz wyższe rachunki za odbiór odpadów. Główną przyczyną drastycznych podwyżek są problemy z zagospodarowaniem odpadów, a właściwie ich części, czyli kalorycznej (łatwo palnej) frakcji odpadów tzw. paliwo alternatywne RDF. Takie odpady nie nadają się do recyclingu, a ze względu na ich wysoką kaloryczność nie mogą być składowane. Można je przetworzyć jedynie w instalacjach termicznego przetwarzania odpadów lub w cementowniach. Planowana budowa elektrociepłowni wykorzystującej paliwo alternatywne RDF wytwarzane w ZZO Marszów, pozwoli domknąć lokalny system gospodarki odpadami, a tym samym ustabilizować koszty gospodarki odpadowej i ceny odbioru odpadów.

Przyjęty przez Radę Ministrów dokument Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 wskazuje, że przy zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami, termiczne przekształcanie odpadów w celu odzysku z nich energii, wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które podobnie jak materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Podstawową kwestią jest więc odzyskanie surowców oraz ograniczenie ilości składowanych odpadów. W osiągnięciu wyznaczonych celów kluczową rolę pełni selektywna zbiórka odpadów, a także – zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami – termiczne przekształcanie odpadów nienadających się do recyklingu.

CZY WIESZ, ŻE ?

Kraje UE, które są liderami w zakresie termicznego przekształcania odpadów, mają również najwyższe wskaźniki recyklingu i najniższe wskaźniki składowania. Podczas gdy w Polsce recyklingowi poddawanych jest tylko 34% śmieci, a składowanych jest 43%, w krajach skandynawskich takich, jak Szwecja, Finlandia czy Norwegia, tylko od 1 do 4% odpadów jest składowanych. Poziom recyklingu wynosi w Norwegii 41%, w Finlandii 43% i aż 47% w Szwecji.

Spalarnia w Kopenhadze

CZY WIESZ, ŻE ?

Recykling to najkorzystniejsza forma odzysku. Trzeba jednak pamiętać, że tworzywa sztuczne można przetwarzać tylko określoną liczbę razy, do 2 – 3 razy, zresztą tak jak makulaturę, którą powtórnie wykorzystać można 5 do 6 razy. Po każdym przetworzeniu tworzywa te tracą swoje właściwości i dalsze ich wykorzystanie w recyklingu staje się niemożliwe. Można je już tylko energetycznie wykorzystać poprzez termiczne przekształcenie. Dlatego termiczne przekształcanie niektórych frakcji odpadów metodą odzysku będzie zawsze konieczne, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Wprowadzona na mocy przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów, hierarchia postępowania z odpadami ma postać odwróconej piramidy, obejmującej 5 metod postępowania. Na pierwszym miejscu wymienia działania związane z zapobieganiem powstawania odpadów, następnie przygotowanie do ponownego użycia oraz recykling. Na samym dole preferowanych działań wymienia się inne metody odzysku, w tym właśnie odzysk energii oraz unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie. To ostatnie działania jest najmniej preferowanym kierunkiem zagospodarowania odpadów.

HIERARCHIA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

Procesy termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii stanowią domknięcie całego cyklu przetwarzania problematycznych odpadów komunalnych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Dzięki odzyskowi energii z odpadów dostarczają energię elektryczną i cieplną wytworzoną w tym procesie, ograniczają zużycie paliw kopalnych pierwotnie wykorzystywanych do tego celu. Tym samym, oddziaływanie na środowisko takich instalacji jest znacznie mniejsze od innych, w tym również instalacji energetycznych, czy ciepłowniczych. Jednocześnie umożliwiają ograniczenie składowania odpadów, stojącego najniżej w hierarchii postępowania z odpadami. To wszystko czyni instalacje termicznego przekształcania odpadów nie tylko bezpiecznym i przyjaznym sąsiadem, ale również pożytecznym.