CO ZAGWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
I ŚRODOWISKA?

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Podstawę do oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko stanowić będzie „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”. W ramach postępowania środowiskowego „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” zostanie zweryfikowany przez: RDOŚ (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska), Wody Polskie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), SANEPID (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

STAŁA KONTROLA

Zgodnie z obowiązującym prawem działanie i emisje instalacji termicznego przekształcania odpadów są bardzo rygorystycznie uregulowane i podlegają zarówno stałej kontroli odpowiednich organów, jak i nadzorowi społecznemu. Każdy z takich zakładów ma obowiązek udostępniania w czasie rzeczywistym faktycznych emisji na specjalnych tablicach i w internecie. Dane dotyczące emisji spalin z elektrociepłowni, której budowa planowana jest w Marszowie, również będą publicznie dostępne.

NADZÓR SPOŁECZNY

Bezpieczeństwo mieszkańców oraz środowiska będzie zagwarantowane dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, a także możliwości kontroli procesu inwestycyjnego, jak również praktycznego weryfikowania pracy instalacji po wybudowaniu elektrociepłowni. W ramach współpracy powołana zostanie Rada Społeczna, w której skład wejdą przedstawiciele mieszkańców Marszowa i okolicznych gmin, jak również członkowie Rad Gmin, władze miast i gmin, a także zarząd Zakładu.

DIALOG I EDUKACJA

Członkowie Rady będą mogli regularnie uczestniczyć w organizowanych przez ZZO w Marszowie spotkaniach poświęconych projektowi budowy elektrociepłowni dla Marszowa oraz zajmować stanowisko w kluczowych sprawach dot. projektu. W ramach swojej działalności członkowie Rady wezmą również udział w wyjeździe studyjnym do innych instalacji termicznego przekształcania odpadów w celu poznania technologii odzyskiwania energii z odpadów.